دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

اعظم اسفیجانی؛ مریم فرجی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38895.3291

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ی علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد ‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی است. این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش نیمه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بهره برد. جامعه آماری پژوهش، مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی ...  بیشتر