دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل محتوای فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره ی دوم ابتدایی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد از منظر توجه به استاندارد های تولید فیلم های آموزشی

طلعت صباغ حسن زاده؛ رضا خفته دل

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37957.3254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره ی دوم ابتدایی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد از منظر توجه به استاندارد های تولید فیلم های آموزشی می باشد.روش پژوهشی مورد استفاده دراین تحقیق به صورت توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود.جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره دوم ابتدایی(چهارم،پنجم وششم) در بخش ...  بیشتر