دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل چیستی انواع، ابعاد و ماهیت تفکرمراقبتی

هاجر کوهی اصفهانی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ سوسن کشاورز

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37940.3253

چکیده
  تفکرمراقبتی، سومین گونه از سه‌گانۀ انتقادی، خلاق و مراقبتیِ تفکر (برمبنای تقسیم‌بندی متیولیپمن) و حاصل بروز و ظهور عاطفه انسانی در وجه تعقلی آدمیان است. تفکرمراقبتی تفکری است که مغز، قلب و دست سه نماد اندیشیدن، مهربانی و عمل را با هم تلفیق نموده است. با توجه به کمتر شناخته بودن تفکرمراقبتی، نیاز به واکاوی و تعمق فلسفی در این حوزه ...  بیشتر