دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آموزش و سیکلهای تجاری: مورد مطالعه وضعیت آموزش از راه دور در دور ه های رونق و رکود

علیرضا اقبالی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37317.3223

چکیده
  چکیدههدف مقاله بررسی تاثیر شرایط دوره های رونق و رکود بر نرخ ثبت نام دانشگاه پیام نور سطح کشور طی سالهای 1397-1384 می باشد. بر این اساس از روش داده های ترکیبی بر اساس داده های استانی استفاده گردیده اس. نتایج مقاله نشان میدهد که سهم دانشجویان دانشگاه پیام نور به کل دانشجویان در استانهای کشور در دوره های رونق کاهش یافته و در مقابل این سهم در ...  بیشتر