دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
واکاوی فرایند توسعه شخصی در سیستم آموزش مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: با تأکید بر توسعه آموزش در صنعت بیمه)

محمد حاج پیروز بخت؛ سید رسول حسینی؛ محمود صفری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37252.3221

چکیده
  هدف از این مطالعه طراحی یک مدل آموزشی برای صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی در تهران بود. روش تحقیق روش اکتشافی( کیفی – کمی) با استفاده از روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی21 نفر متشکل از خبرگان حوزه برنامه‌ریزی آموزشی در صنعت بیمه و در قسمت کمی 163 کارشناس شرکت آتیه‌سازان حافظ در تهران در سال 1399 بودند ...  بیشتر