دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تدوین و اعتباریابی مدل سنجش بهره‌وری‌ در دانشگاه فرهنگیان

علیرضا بادله؛ روح اله سمیعی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37055.3212

چکیده
  هدف پژوهش کاربردی-توسعه‌ای حاضر تدوین و اعتباریابی مدل ‌سنجش ‌بهره‌وری‌ در دانشگاه‌ فرهنگیان بوده که ماهیت آن اکتشافی و گردآوری داده‌ها در آن آمیخته می‌باشد. در فاز‌کیفی پژوهش، به روش نمونه‌گیری‌ گلوله برفی، 15مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت که در مصاحبه‌ی نهم این مهم محقق شد. پس از انجام مصاحبه‌ها ...  بیشتر