دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

مسعود حسین‌ چاری؛ محمد خیّر

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1381، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22055/edus.2003.16623

چکیده
   به‌ منظور کنکاش‌ در قلمرو فرهنگ‌ مدرسه‌ و بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ آن‌، 415 دانش‌آموز اول‌ تا سوم‌ راهنمایی‌ (217 پسر و 198 دختر) پرسشنامه جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ (فرایزر و همکاران‌، 1995) را تکمیل‌ کردند. این‌ مقیاس‌ مشتمل‌ بر چهار مقیاس‌ فرعی‌ انسجام‌، انضباط‌، رقابت‌، و اصطکاک‌ ...  بیشتر