دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابـطه‌ عزت‌ نفس‌ با همرنگی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شهرستان‌ ساری‌

رمضان حسین زاده

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1378، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16589

چکیده
   در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ بین‌ عزت‌ نفس‌ و همرنگی‌ بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 80 نفر از دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ (40 دختر و 40 پسر) دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ساری‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها به‌ دو آزمون‌ عزت‌ نفس‌ کوپر اسمیت‌ و همرنگی‌ ل‌-72 پاسخ‌ دادند. مانند نتایج‌ اغلب‌ پژوهشهای‌ قبلی‌، یافته‌های‌ پژوهش‌ حاضر، مبین‌ ...  بیشتر