دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد

یوری و .کارپف و جان د . دیرانسفورد(نویسنده)؛ محمد علی موسوی(مترجم )

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16550

چکیده
  پیروان‌ ویگوتسکی‌، آموزه‌ای‌ از دو نوع‌ یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ را پرورش‌ داده‌اند. یادگیری‌ تجربی‌ بر فرآیند مقایسه تعدادی‌ از اشیاء مختلف‌، تشخیص‌ خصوصیتهای‌ مشترک‌ قابل‌ مشاهده آنها، و بر اساس‌ آن‌، صورتبندی‌ مفهومی‌ کلی‌ درباره‌ این‌ دسته‌ از اشیاء مبتنی‌ است‌. این‌ نوع‌ یادگیری‌ خصیصه‌ نوعی‌ کودکان‌ پیش‌دبستانی‌ ...  بیشتر