دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز

محمد رضا آهنکوب نژاد؛ حسین شکرکن؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16196

چکیده
  در این تحقیق تلاش به عمل آمد تا تفاوت بین سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ابتدایی شهرستان اهواز به تفکیک که متغیرهای جنسیت (پسر- دختر) و مدت زمان پس از جهش (یکسال-دو سال) معلوم گردد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که از نظر سازگاری عاطفی و اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین دانش آموزان جهشی و غیر جهشی وجود ندارد. جهت آزمودن ...  بیشتر