دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز

حسین شکر کن؛ حمید افسردیر؛ غلام رضا خلیلی؛ طاهره فاضلی نیا؛ فاطمه آروین فر

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، ، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16194

چکیده
  به منظور بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD دو تحقیق روی دو نمونه تصادفی از آزادگان شهر اهواز در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ با فاصله زمانی سه سال انجام گرفت. نمونه تحقیق اول متشکل از ۸۴ نفر و نمونه تحقیق دوم مرکب از ۷۲ نفر آزاده بود. در تحقیق اول دو هدف دنبال شد. از یک سو، تعیین ضرایب همبستگی ساده و چندگانه ...  بیشتر