دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
چگونه‌ استناد کنیم‌؟

یوجین‌ گارفیلد؛ عبدالحسین‌ فرج‌ پهلو

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1375، ، صفحه 127-141

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16149

چکیده
  هرچند در دستنامه انجمن‌ زبانهای‌ مدرن‌ و دستنامه‌های‌ سایر سبکها توضیحات‌ دقیق‌ بسیاری‌ در مورد "چگونگی‌"استناد کردن‌ وجود دارد، اما دستورالعمل‌ روشنی‌ برای‌ اینکه‌"چه‌ موقع‌" به‌ متنی‌ استناد کنیم‌ دیده‌ نمی‌شود. اکثر نشریات‌ دستورالعملهای‌ لازم‌ را برای‌ مؤلفین‌ تهیه‌ کرده‌اند،اما در مورد زمان‌ استناد کردن‌ ...  بیشتر