دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه عملکرد دانش آموز دختر و پسر 6 تا8 سال دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌

غلامرضا رجبی‌

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، ، صفحه 82-104

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16147

چکیده
     هدف‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ عملکرد دانش‌آموزان‌ دختر و پسر 6 تا 8 ساله‌ دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ به‌ عنوان‌ یک‌ آزمون‌ رسشی‌ و رشدی‌ بوده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌ 589 آزمودنی‌ (398 پسر و 191 دختر) در سنین‌ 6،7 و 8 پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبستانهای‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ بوشهر به‌ صورت‌ تصادفی‌ برگزیده‌ ...  بیشتر