دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیلی‌ بر مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامی‌" بحثی‌ در فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامی‌

مسعود صفائی‌ مقدم‌

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16144

چکیده
  < p class="a" dir="RTL">   فلاسفه‌ تحلیلی‌ تنها کار، یا کار اصلی‌ فلسفه‌ را تحلیل‌ زبان‌ و مفاهیم‌ می‌دانند. ضمن‌ خودداری‌ از تحدید فعالیت‌ فلسفه‌ به‌ تحلیل‌ زبان‌، یکی‌ از وظایف‌ اساسی‌ فلسفه‌ را تحلیل‌ زبان‌ و مفاهیم‌ دانسته‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از جمله‌ وظایف‌ فلاسفه‌ تعلیم‌ وتربیت‌ را تحلیل‌ مفاهیم‌ و نهادهای‌ تعلیمی‌ ...  بیشتر