دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌

سیدداود حسینی‌نسب‌؛ فرزانه‌ میکائیلی‌ منیع

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16068

چکیده
  هدف‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ کلاس‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، اضطراب‌ و انگیزش‌ درونی‌ آنها بود. به‌ منظور بررسی‌ این‌ موضوع‌ 5 فرضیه‌ طرح‌ و 12 کلاس‌ دخترانه‌ و 12 کلاس‌ پسرانه‌ از پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ به‌ عنوان‌ نمونه پژوهش‌ انتخاب‌ گردید (612N=). نمونه‌ پژوهش‌ به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ شد ...  بیشتر