دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاههای‌ خلیج‌ فارس‌ و علوم‌ پزشکی‌ بوشهر از اینترنت‌ با توجه‌ به‌ عواملی‌ مانند، جنس‌، سابقه‌ تدریس‌، درجه‌ و مرتبه‌ علمی‌

زهیر حیاتی‌؛ زهرا شریف‌پور

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 145-166

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16022

چکیده
     هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ از اینترنت‌ در دانشگاههای‌ خلیج‌ فارس‌ و علوم‌ پزشکی‌ بوشهر با توجه‌ به‌ متغیرهائی‌ مانند جنسیت‌، سابقه‌ تدریس‌، درجه‌ و مرتبه‌ علمی‌ می‌باشد. بررسی‌ عوامل‌ مذکور می‌تواند شاخصهائی‌ را در اختیار مدیران‌ دو دانشگاه‌ قرار دهد تا با توجه‌ به‌ آنها ابزار و شرایطی‌ را فراهم‌ ...  بیشتر