دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز

عبدالرسول‌ جوکار؛ امراله‌ عفت‌نژاد

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16008

چکیده
     این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ موجود در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز را مورد مطالعه‌ قرار می‌دهد. یافته‌های‌ پژوهش‌ بر استفاده‌ بالای‌ پاسخ‌گویان‌ از فن‌آوری‌ رایانه‌ و اینترنت‌ دلالت‌ دارد و میزان‌ استفاده‌ ...  بیشتر