دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابطه‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلمان‌، ویژگیهای‌ معلم‌، عملکرد قبلی‌ ریاضیات‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، جنسیت‌ و قومیت‌ دانش‌آموزان‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ آنان‌ در پایه چهارم‌ مقطع‌ ابتدایی‌ اهواز

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ سیدموسی‌ گلستانه‌؛ منیجه‌ شهنی‌ ییلاق‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16007

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر تعیین‌ رابطه‌ متغیرهای‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلمان‌، ویژگیهای‌ معلم‌، عملکرد قبلی‌ ریاضیات‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، جنسیت‌ و قومیت‌ دانش‌آموز به‌ صورت‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه چهارم‌ مقطع‌ ابتدایی‌ اهواز می‌باشد. نمونه مورد بررسی‌ 150 ...  بیشتر

آزاررسانی‌ و آزارپذیری‌ در مـدارس‌ راهنـمایـی‌ شهرستـان‌ اهـواز

منیجه‌ شهنی‌ ییلاق‌

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1376، ، صفحه 3-29

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16108

چکیده
   اهداف‌ این‌ مقاله‌ معرفی‌ پدیده‌ آزاررسانی‌/آزارپذیری‌، تعیین‌ میزان‌ شیوع‌ آن‌ در اهواز و پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ آیا می‌توان‌ از متغیرهای‌ مختلف‌ شخصیتی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌ برای‌ تمایز بین‌ دانش‌آموزان‌ آزاررسان‌، آزارپذیر و گواه‌ دوره‌ راهنمایی‌ استفاده‌ کرد؟ در قسمت‌ اول‌ نمونه‌ گیری‌، ...  بیشتر