دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ اثرات‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ سنتی‌ برعملکرد تحصیلی‌، یادداری‌ مطالب‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ متوسطه‌ نظری‌ شهر بوشهر

عبدالکاظم‌ نیسی؛ بهمن‌ نجاریان‌؛ محمد شیخیانی‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16005

چکیده
   هدف‌ از انجام‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ اثرات‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ سنتی‌ بر عملکرد تحصیلی‌، یادداری‌ مطالب‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ می‌باشد. روش‌ تحقیق‌ در این‌ مطالعه‌ از نوع‌ آزمایشی‌ دو گروهی‌ با پیش‌ آزمون‌ و پس‌ آزمون‌ با مرحله‌ پیگیری‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ دانش‌آموزان‌ ...  بیشتر