نویسنده = ���������� �������� ��������
بازنگری شایستگی دیجیتالی معلمان در عصر پساکرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22055/edus.2023.42871.3428

سید فاطمه زارع شیخکلایی؛ محمد جوادی پور؛ محمدرضا کرامتی