نویسنده = ������������������� ���������������������