دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ و تبیین‌ رابطه‌ آن‌ با فرایند توسعه‌ اقتصادی‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌

عبدالمهدی‌ معرف‌زاده‌؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 20-50

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15994

چکیده
     در این‌ نوشتار با تأکید بر اینکه‌ توسعه‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ و فرهنگی‌ از نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ اثر می‌پذیرد و منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ در شکل‌گیری‌ ارزشها و به‌ تبع‌ آن‌ توسعه‌ اقتصادی‌ مؤثر است‌، کوششی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌ شناسایی‌ شده‌ و رابطه‌ ...  بیشتر