دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ بالینی‌ و بهبود خود به‌ خودی‌ در درمان‌ لکنت‌ کودکان‌ با ناروانی‌ گفتار

احمد به‌پژوه؛ شکراله‌ کمالی‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15989

چکیده
     هدف‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ بالینی‌ و بهبود خود به‌ خودی‌ برای‌ درمان‌ لکنت‌ زبان‌ و بررسی‌ علل‌ و عوامل‌ آشکار کننده‌ آن‌ نزد کودکان‌ واجد ناروانی‌ گفتار سنین‌ سه‌ تا هفت‌ سال‌ بوده‌ است‌. نمونه‌ مورد بررسی‌ بیست‌ و دو نفر از کودکان‌ دارای‌ ناروانی‌ گفتار بودند که‌ همراه‌ والدین‌ خود به‌ ...  بیشتر