دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ ارائه‌ مثال‌ ساده‌ و پیچیده‌ و رویه‌ در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌

جواد کاوسیان؛ پروین‌ کدیور؛ حمیدرضا عریضی‌سامانی‌؛ محمدنقی‌ فراهانی‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15987

چکیده
     دو مطالعه‌ برای‌ بررسی‌ این‌ که‌ چگونه‌ دانش‌آموزان‌ از مثال‌ و رویه‌ در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر استفاده‌ می‌کنند طراحی‌ شد. در مطالعه‌ اول‌ تأثیر آموزش‌ از طریق‌ مثال‌ و رویه‌ در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر بررسی‌ گردید. آزمودنیها 73 دانش‌آموز دختر دبیرستانی‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ بودند که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر