دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی

یداله مهرعلی‌زاده؛ حسین سپاسی؛ مختار یوسفی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15980

چکیده
  پژوهش حاضر با این پیش فرض انجام گرفته‌است که خصوصی‌سازی نظام آموزشی، موجب جلب مشارکت و افزایش حمایت معلمان در تصمیم‌گیریها می‌شود. جامعه آماری این تحقیق از کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه بوده و از این میان تعداد 320 نفر دبیر(160 نفر دبیر دبیرستانهای دولتی ...  بیشتر