دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط شهر اهواز

حدیث جلیلیان؛ یداله مهرعلی زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33526.3036

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان در شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط شهر اهواز انجام شد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد، پس از مصاحبه حضوری با 11 تن از مدیران و کارکنان شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی شماره یک اهواز، به اشباع نظری رسید و در ادامه برای اطمینان بیشتر ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبدالله پارسا

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12135

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز انجام گردید. در این مطالعه با بهره‌گیری روش‌شناسی آمیخته تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات یعنی مصاحبه، پرسشنامه، چک لیست ارزیابی و مشاهده مستقیم مشاهده‌گر استفاده گردید. در بخش کیفی بر اساس ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
بررسی رابطه ی بین اندازه ی مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه ی دولتی شهر اهواز

آزاده دهقان پور؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11114.1149

چکیده
  با هدف آگاهی از رابطه‌ی بین اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه‌ی دولتی شهر اهواز، تحقیق پیمایشی- میدانی حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی نیز محسوب می‌شود، با انتخاب تصادفی خوشه ای 17 مدرسه راهنمایی و 15 مدرسه متوسطه‌ی دخترانه انجام شده است. در این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ مدرسه ...  بیشتر

بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان اهواز طی برنامه توسعه چهارم کشور به تفکیک پایه، موقعیت جغرافیایی و ناحیه

یونس رومیانی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبداله پارسا

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 39-58

چکیده
  ارزیابی عمکلرد سازمان‌های مختلف و در نتیجه پی بردن به میزان برآورده شدن شاخص‌های موردنظر، همواره راه گشای برنامه‌ریزان برای آینده بوده است؛ بنابراین در این مقاله عملکرد سازمان آموزش و پروش شهرستان اهواز از منظر شاخص‌های کارایی درونی در طول برنامه چهارم توسعه کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به مقایسه عملکرد‌های این شهرستان ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 157-182

چکیده
  هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه‌های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه‌های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت‌های ...  بیشتر

بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 5-20

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی انجام شده است. به جهت ویژگی‌ها و شرایط مسلط بر این مدارس برای دست‌یابی به هدف پژوهش از نظریه‌‌ی داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 15 نفر از گروه‌های ذی‌نفع این مدارس انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. ...  بیشتر

بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)

ام البنین صابر؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 209-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی و کیفی) بود. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌ی کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه‌ی درسی نظام آموزشی ایران

سید منصور مرعشی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ طلعت طوسی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 51-74

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه‌ی درسی نظام آموزش و پرورش ایران می‌باشد. در این رابطه سه نظریه‌ی مهم فلسفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آثار والراشتاین (نظریه‌ی نظام جهانی)، مایر و بولی (نظریه‌ی سیاست جهانی) و رابرتسون (نظریه‌ی فرهنگ جهانی) بوده، در حوزه‌ی نظام آموزشی و برنامه‌ی درسی بررسی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی دوره‌‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان

آزاده کردزنگنه؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 95-116

چکیده
  این پژوهش در سطح سازمان آب و برق استان خوزستان تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان انجام گردید. الگوی نظری تحقیق بر اساس الگوی انتقالی هالتون بود که با بهره‌گیری از تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) بررسی گردید. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی کارکنان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان را ...  بیشتر

ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ از دیدگاه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان

طاهره علی محمدی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 167-188

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز است. برای انجام این تحقیق از الگوی نظری سیپ CIPP استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر مراکز پیش‌دانشگاهی و پایه‌ی سوم شاخه‌ی نظری رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشد. با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی (موردکاوی یکی از سازمان‌های مورد مطالعه ایران)

یدالله مهرعلیزاده؛ نقی رعدی افسوران؛ عبدالله پارسا؛ محمدعلی معتمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 75-96

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی ابعاد توانمندی نیروی انسانی در یکی از سازمان‌های مورد مطالعه‌ی کشور می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران و کارکنان مورد مطالعه در سال 89-88 بوده‌اند، که تعداد 220 نفر نمونه از بین کلیه‌ی مدیران و کارکنان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام

سارا پیرحیاتی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 101-128

چکیده
            هدف این تحقیق بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام بود. نمونه‌های این تحقیق از 288 دانش‌آموز دختر و 288 دانش‌آموز پسر، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی‌ها مقیاس‌های ...  بیشتر

بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مریم بهرامیان؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 127-148

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی با دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی عادی شهر اهواز در سال تحصیلی 86-1387 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری تحقیق، دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در سه ناحیه‌ی (1، 2 و 4) شهر اهواز بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند ...  بیشتر

تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله، همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان هدفی تربیتی معرفی شده که از حمایت سه مبنای علمی و یافته‌های پژوهشی، مبنای فلسفی-تربیتی عملگرایی، و مبنای اسلامی برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر، الگویی کامل‌تر از همزیستی، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه به مثابه‌ هدفی تربیتی ارایه شده که متناسب با نظام آموزشی و فرهنگ کشورمان است. اجزاء ...  بیشتر

بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

یداله مهرعلی زاده؛ عبدالمهدی معرف‌زاده؛ مالک خدادادی ارپناه

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15816

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد، داده‌های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص‌ها)، جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران ستادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش ...  بیشتر