دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و اعتباریابی مقیاس درجه بندی سنجش مولفه‌های انتقال یادگیری یادگیرندگان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای

امیر مثنوی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35198.3120

چکیده
  استفاده از فن آوری در آموزش برای کمک به افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. این پژوهش با هدف ساخت مقیاس درجه‌بندی نگاره‌ای توصیفی برای سنجش مولفه‌های انتقال یادگیری افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در طراحی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای انجام شد. روش این پژوهش رویکرد آمیخته (کیفی-کمی-کیفی) بوده ...  بیشتر