دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تأثیر روش‌های مختلف سنجش(تشریحی یا چندگزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین

جلیل فتح آبادی؛ علی اکبر سیف

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15804

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر نشان دادن تأثیر دو روش متداول سنجش کلاسی (تشریحی و چهارگزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین بوده است. برای انجام این پژوهش تعداد 332 نفر از دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در رشته‌های روان‌شناسی و مدیریت آموزشی دانشگاههای شاهد و آزاد ...  بیشتر