دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اضطراب استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رابطه آن برخی عوامل جمعیت شناسی

شهناز خدیوی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15799

چکیده
  اضطراب کتابخانه‌ای یکی از موانع پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاههای مختلف دنیا شناخته شده و در این زمینه پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است. مقاله حاضر، نتیجه پژوهشی در همین زمینه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد که بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر انجام گرفته است. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه علوم ...  بیشتر