دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه‌ی معلمان دوره‌ی ابتدایی

زهرا طهاسبی‌زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت‌الله خلیفه

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32835.3003

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه برای معلمان دوره‌ی ابتدایی ابتدایی بود. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 69 ماده تهیه شد و بر روی 414 معلم دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله-ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل عاملی شدند و بدین وسیله آزمون شایستگی‌های ...  بیشتر