دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه ای معلم: روایت پژوهی رویدادهای زندگی یک معلم

میثم غلام پور؛ محسن آیتی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2020.34294.3078

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تکوین هویت‌حرفه‌ای یک معلم انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر روایت‏پژوهی تجارب معلم(پژوهشگر) با رویکرد خود زیست‌نگارانه می‌باشد. با توجه به روش پژوهش جامعه و نمونه پژوهش را داستان‌های زندگی راوی(پژوهشگر) تشکیل می‌دهد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق روایت‌های محقق از دوران زندگی، تحصیل ...  بیشتر