دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر درس‌افزار با رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح یادگیری شناختی دانش‌آموزان

الهه بدیعی؛ محمد رضا نیلی؛ یاسمین عابدینی؛ بی بی عشرت زمانی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 139-160

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31823.2953

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر درس‌افزار طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، بر یادگیری دانش‌آموزان دختر هنرستانی، در هر یک از سطوح شناختی بلوم، در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر، انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. تعداد 6 کلاس پایه یازدهم رشته کامپیوتر از هنرستان‌های دخترانه ...  بیشتر