دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مطالعه‌ی کیفیت مهارت نوشتن دانش‌آموزان ابتدایی: یک مطالعه‌ی ارزیابانه

حشمت اله نظری؛ ابراهیم طلایی؛ جواد حاتمی؛ محسن ایمانی نائینی؛ عبدالزهرا تیماس

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38746.3282

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کیفیت مهارت نوشتن دانش‌آموزان ابتدایی انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ارزیابانه، دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399، و نمونه مورد مطالعه، شامل سه کلاس (دو کلاس 35 نفری+یک کلاس 27 نفری) و در کل برابر با 97 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

تاثیر آموزش استدلال ورزی در محیط بازخورد همتای آنلاین بر روی فرایند و پیامدهای یادگیری

امید نوروزی؛ جواد حاتمی؛ سعید لطیفی؛ هاشم فردانش

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22055/edus.2019.28694.2763

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش استدلال‌ورزی در محیط بازخورد همتای آنلاین بر روی فرایند و پیامد‌های یادگیری دانشجویان رشته علوم‌تربیتی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم-تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج- بود که 40 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و به صورت تصادفی در یک طرح آزمایشی پیش و پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر