دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ساخت روبریک برای ارزشیابی سنجش کلاسی عادلانه در دانشگاه تهران: مطالعه به روش آمیخته اکتشافی

علی بنی اسدی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری؛ بلال ایزانلو

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38188.3261

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ساخت روبریکی برای ارزشیابی عدالت در سنجش کلاسی بود. بدین‌‌منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی دو مطالعه به انجام رسید که در مطالعه اول با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی 39 مصاحبه فردی با مطلعان کلیدی شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، یک مصاحبه گروهی و یک مصاحبه گروه کانونی ...  بیشتر

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعییین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای آن

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35606.3137

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش‌ها و نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری بود. برای این منظور از روش پدیدارنگاری استفاده شد. روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند و با فن گوله برفی برای صاحب نظران و برای معلمان هدفمند از نوع در دسترس بود که تعداد مشارکت کنندگان با توجه به اشباع داده‌ها ...  بیشتر

ساخت پرسشنامه میزان شده برای تشخیص ارزشیابی‌کاذب در مدارس ابتدایی

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35053.3114

چکیده
  تحریف نتایج ارزشیابی از مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که پویایی و نشاط هر نظامی را با چالش‌های جدی همراه می‌سازد. هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامه ارزشیابی کاذب برای مدارس ابتدایی است. بدین‌ منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی‌ دو مطالعه به انجام رسید که در مطالعه اول از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی، 30 نفر و در مطالعه دوم، ...  بیشتر