نویسنده = کیوان صالحی
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعییین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای آن

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-88

10.22055/edus.2021.35606.3137

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


2. ساخت پرسشنامه میزان شده برای تشخیص ارزشیابی‌کاذب در مدارس ابتدایی

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-116

10.22055/edus.2020.35053.3114

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده