نویسنده = ���������������������� ����������
طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 109-126

10.22055/edu.2018.21415.2141

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 151-178

10.22055/edu.2017.22142.2211

شهیده حسینی؛ محمود ابوالقاسمی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ مرتضی رضایی‌زاده