دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21415.2141

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای تحقق این هدف، از روش ترکیبی اکتشافی بهره گرفته شد. فرایند پژوهش حاضر، در طی دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است. ابتدا، پس از مرور ادبیات، فهرستی از موانع و آسیب‌های فرایند سیاست‌پژوهی، تهیه گردید. سپس در بخش کیفی پژوهش، ...  بیشتر

شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

شهیده حسینی؛ محمود ابوالقاسمی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ مرتضی رضایی‌زاده

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 151-178

https://doi.org/10.22055/edu.2017.22142.2211

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه-های دولتی ایران است. در راستای دستیابی به این هدف با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای هیئت علمی کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی که از طریق شیوة نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، شایستگی های کارآفرینانه ی آنها ...  بیشتر