دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

زین العابدین درویشی؛ بهناز مهاجران؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40862.3365

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آمیخته اکتشافی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل12 نفر از متخصصان و صاحب نظران منابع انسانی و تربیت معلم و در بخش کمی اساتید و اعضای هیات علمی پردیس های دانشگاه فرهنگیان به تعداد 806 نفر بودند، که از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22055/edu.2019.21467.2147

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 720 نفر می‌باشد که 250 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر