نویسنده = فرشید اشرفی سلیم کندی
طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 235-254

10.22055/edus.2022.40862.3365

زین العابدین درویشی؛ بهناز مهاجران؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 197-212

10.22055/edu.2019.21467.2147

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی