نویسنده = ���������������� ������������
استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-174

10.22055/edus.2019.26945.2615

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی


تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران )

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 179-202

10.22055/edu.2017.19676.1990

سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ اباصلت خراسانی