دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی مقایسه‌ای آزمون‌های مهارتی مبتنی بر فناوری و آزمون‌های مبتنی بر کاغذ (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز)

حسین باقرپور؛ حسین محمودی سفیدکوهی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22055/edu.2018.18961.1908

چکیده
  رشد سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات در تدریس و یادگیری، رویکرد اصلی را از سیستم آزمون مبتنی بر قلم و کاغذ به آزمون مبتنی بر فناوری تغییر داده است. رایانه‌ها و فنّاوری‌های مرتبط ابزارهای قدرتمندی برای رفع چالش‌های ارزشیابی ارائه می‌دهند و ثبت مجموعه‌ی گسترده‌تری از مهارت‌های شناختی را آسان می‌کنند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه‌ای ...  بیشتر