نویسنده = ���������������� ��������
طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 109-126

10.22055/edu.2018.21415.2141

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 211-230

روح الله مهدیون؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه؛ محمود ابوالقاسمی