دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران

جعفر امیری فرح آبادی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21415.2141

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای تحقق این هدف، از روش ترکیبی اکتشافی بهره گرفته شد. فرایند پژوهش حاضر، در طی دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است. ابتدا، پس از مرور ادبیات، فهرستی از موانع و آسیب‌های فرایند سیاست‌پژوهی، تهیه گردید. سپس در بخش کیفی پژوهش، ...  بیشتر

بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

روح الله مهدیون؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 211-230

چکیده
  هدف پژوهشحاضر ارائه‌ی الگوی تضمینکیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ عالی ایران است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها سود جسته شده است. جامعه‌ی‌آماری پژوهشحاضر مدیران مراکز یادگیری الکترونیکی، اعضاء هیأت علمی، خبرگان موضوع یادگیریالکترونیکی، خبرگان کیفیت در آموزش‌ عالی و سیاستگذاران، بودند که تعداد ...  بیشتر