نویسنده = محمدجعفر پاک‌سرشت
بررسی اصل عقلانیت در منابع اسلامی و استلزامات تربیتی آن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-29

10.22055/edus.2007.15962

مسعود صفایی مقدم؛ علیرضا رشیدی؛ محمدجعفر پاک‌سرشت


بررسی‌ نظریه‌ اصالت‌ نفع‌ و مضامین‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ اخلاقی‌

دوره 11، شماره 3، اسفند 1383، صفحه 1-24

10.22055/edus.2005.16004

پروانه‌ ولوی؛ مسعود صفائی‌مقدم؛ محمدجعفر پاک‌سرشت