نویسنده = محمد جواد لیاقت دار
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصربرنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-66

10.22055/edus.2020.32824.2998

پروین روشن قیاس؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان


2. ارائه مدلی جهت رشد تفکر هندسی: تاثیر حافظه تصویری بر رشد تفکر هندسی از طریق معرفت شناسی علمی هندسه

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-69

10.22055/edu.2017.17661.1784

مصطفی مهدیان؛ محمد جواد لیاقتدار؛ حمید رضا عریضی