دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بحثی پیرامون گذشته و آینده برنامه های راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ایران

یوسفعلی عطاری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16165

چکیده
  یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند نقش مهم و سازنده‌ای در پیشگیری و حتی حل مشکلات انسان در مراحل رشد در ابعاد گوناگون ایفا کند، راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش و بالطبع آن در جامعه است. راهنمایی عبارت از جریان یاری کردن به فرد است تا خود و جهان خارج از خود را بشناسد. در این فرایند مهمترین هدف راهنمایی، ارائه اطلاعات مفید و سازنده ...  بیشتر