دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابطه باورهای معرفت‌شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

پروین کدیور؛ زهرا تنها؛ سوده رحمانی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22055/edu.2015.11658

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه باورهای معرفت‌شناختی و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی انجام شد. بدین منظور 332 نفر (176 دختر و 156 پسر) از دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسش‌نامه باورهای معرفت‌شناختی شومر (1990) و پرسش‌نامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرآیند مطالعه ...  بیشتر