نویسنده = ���������������� ��������
شناسایی شایستگیهای مدیران مهدهای کودک

دوره 26، شماره 2، دی 1398، صفحه 51-70

10.22055/edus.2019.28569.2754

لیلا ولی زاده؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ قدسی احقر


طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 87-108

10.22055/edu.2018.21033.2110

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو