دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
نقش شایستگی‌های دیجیتالی معلمان، تمایل به تدریس آنلاین و مشکلات یادگیری دانش‌آموزان در پیش‌بینی رفتار تدریس آنلاین

سارا ابراهیمی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40050.3335

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که آیا شایستگی‌های دیجیتالی معلمان، تمایل به استفاده از تدریس آنلاین و مشکلات یادگیری آنلاین دانش‌آموزان، رفتار تدریس آنلاین را پیش‌بینی می‌کند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود که با استفاده ...  بیشتر

بررسی اختلال اضطراب فراگیر معلمان در شرایط همه‌گیری کووید-19

سارا ابراهیمی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22055/edus.2020.34149.3073

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر همه‌گیری کووید-19 برابتلای معلمان به اختلال اضطراب فراگیر است که بااستفاده ازروش توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد.جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه کشوربود که 407 نفرازآنهابااستفاده ازروش نمونه‌گیری گلوله برفی مجازی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.شرکت‌کنندگان دراین پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی بسته بهینه‌سازی جو‌اجتماعی-هیجانی کلاس و ویژگی‌های معلم در مدارس ابتدایی

سارا ابراهیمی؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22055/edu.2016.13813

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بسته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس در مدارس ابتدایی انجام شد. روش این مطالعه از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل 12 مدرسه ابتدایی دولتی شهر نور بود که نمونه‌ای متشکل از 8 کلاس پایه پنجم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از آن انتخاب شدند. ابزارها شامل بسته ...  بیشتر