نویسنده = ������������ ������������ ������ ��������������