نویسنده = ������������ ��������������
برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 2، آذر 1394، صفحه 125-146

10.22055/edu.2016.12128

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی


طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 215-240

10.22055/edu.2017.13752.1428

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی