نویسنده = نادرقلی قورچیان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان ها

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 107-124

10.22055/edus.2021.35425.3126

مسعود فقیهی؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی


2. برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-146

10.22055/edu.2016.12128

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی


3. طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 215-240

10.22055/edu.2017.13752.1428

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی